شیمی و آزمایشهای آن

شرح و بررسی آزمایشهای شیمی

شناسایی کاتیون های گروه اول

مقدمه:

ترکیبات این فلزات به وسیله رسوب کردن کلریدهای آنها با کلریدریک اسید رقیق مشخص می شوند.از آنجایی که سرب کلرید کمی در آب محلول است،لذا کاملا در گروه یک به صورت کلرید سروب نمیکندپس در صورت وجود یون سرب در گروه یک باید همیشه ان را در گروه دوم جستجو کرد.در گروه دوم سرب بصورت سولفید که کاملا نامحلول است رسوب میکند.

واکنشهای یون سرب

برای واکنشهای یون سرب از محلول سرب نیترات 2(Pb(NO3 و یا سرب استات 2(Pb(CH3COO استفاده میکنیم.

۱.اثر محلول HCl رقیق:

با اسید کلریدریک رسوب سفید رنگ تولید میکند که در در دمای معمولی در آب غیر محلول است.

                                                                           Pb(NO3)2 + 2HCl  →  PbCl2  ↓ + 2HNO3

این رسوب در آب گرم محلول است( ۳۳.۴ گرم در حرارت ۱۰۰ درجه و ۹.۹ گرم در حرارت ۲۰ درجه در یک لیتر آب).برای انحلال رسوب کمی از آن برداشته،به آن مقداری اب اضافه کنید و سپس به ملایمت حرارت دهید تا حل شود.اگر این محلول مجددا سرد شود پش ار مدتی سرب کلرید به شکل دانه های سوزنی شکل از محلول جدا میشود.

۲.اثر محلول KI:

                                                                         

Pb(NO3)2 + 2KI  →  PbI2 ↓ + 2KNO3

                                                                                                   PbI2 + 2KI → [PbI4] K2

اگر رسوب سرب یدید به آهستگی حرارت داده شود محلول بی رنگی به دست می آید که پس از سردشدن،سرب یدید با رنگ زردطلایی دوباره رسوب میکند.

۳.اثر سولفوریک اسید رقیق:رسوب سفید PbSO4 غیرمحلول در اضافی معرف تولید می شود.این رسوب در محلول غلیظ آمونیوم استات حل می شود.این اثر در نتیجه تشکیل سرب استات که به مقدار بسیار کم در مجاورت یونهای اضافی استات یونیزه می شود،مشاهده شده و به "اثر یون مشترک" معروف است:

    Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4  ↓ + 2HNO

PbSO4 + 2HN4CH3COO → Pb(CH3COO)2 + (NH4)SO4

4.اثر پتاسیم کرومات: رسوب زرد سرب کرومات حاصل این اثر است.این رسوب در استیک اسید و محلول آمونیاک غیر محلول ولی در نیتریک اسید و سودسوزآور حل می شود.

Pb(NO3)2 + K2CrO4 → PbCrO4 ↓ + 2KNO3

PbSO4 + 4NaOH → Na2PbO2 + Na2CrO4 + 2H2O

5.اثر آمونیوم سولفات: 

رسوب سیاه PbS میدهد.رسوب سولفید سرب به خوبی در اثر حرارت در نیتریک اسید محلول است.

Pb(NO3) + (NH4)2S  → (NH4)2S → PbS ↓ +2NH4NO3

 3PbS +8HNO3 → 3Pb(no3)2 + 2NO + 4H2O + 3S

۶.اثر محلول هیدروکسیدهای قلیایی:

نمک های محلول سرب با سود یا پتاس در ابتدا رسوب سرب هیدروکسید سفید رنگ میدهد که اضافی معرف محلول است.

۷.اثر محلول آمونیاک:

رسوب سفید سرب هیدروکسید تولید میشود که در اضافی معرف غیرمحلول است.

Pb(OH)2 + 2NaOH → Pb(OH)2 ↓+ 2NH4NO3  

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ساعت 22:1  توسط مسعود فروتن  |