شیمی و آزمایشهای آن

شرح و بررسی آزمایشهای شیمی

تعین وزن اتمی منیزیم

شرح کلی

در این آزمایش وزن اتمی منیزیم با استفاده از اندازه گیری حجم هیدروژن حاصل از اثر HCL بر مقدار مشخصی Mg تعیین می شود.

                                   ↑  Mg+۲H+   Mg+H۲     

روش کار

در یک بشر ۲۵۰ تا نیمه اسید کلریدریک ۰.۵ ـ ۰.۲ نرمال ریخته،سپس استوانه مدرج را نیز از اسید ۰.۵ ـ ۰.۲ نرمال پر کرده،قسمت بالای استوانه را با قطعه ای کاغذ یا پلاستیک پوشانیده و آن را بطور واژگون در بشر قرار می دهیم.سپس کاغذ یا پلاستیک را سریعا بر می داریم بطوریکه در حین برداشتن نباید هوا به داخل استوانه وارد شود و بعد منیزیم را به کمک یک گیره در استوانه قرار می دهیم.منیزیم با اسید کلریدریک واکنش داده و گاز H۲ ایجاد شده در بالای استوانه جمع می شود.در پایان آزمایش وقتی منیزیم با HCL واکنش داد،حجم گاز H۲ ایجاد شده را از روی استوانه مدرج یادداشت می کنیم.                                                        

 

                                                               

استفاده از نتایج تجربی

با محاسبه حجم گاز هیدروژن می توان حجم گاز هیدروژن در شرایط متعارفی را از رابطه زیر بدست آورد:

 (۱)                                         (P(H۲) . V(H۲) = P0 V0 (۱+αt

که در آن:

P0 : فشار گاز هیدروژن در شرایط متعارفی(۷۶۰ میلی متر جیوه)

V0 : حجم گاز هیدروژن در شرایط متعارفی که در رابطه بالا مجهول است و باید بدست آورد.

α : عدد ثابت

(V(H۲:حجم گاز هیدروژن در شرایط آزمایشگاه(حجم اسید خارج شده از استوانه مدرج)

(P(H۲: فشار گاز هیدروژن در شرایط آزمایشگاه که خود با فشار بخار محیط به صورت رابطه زیر می باشد:

                                                     (P(H۲) = P - P(H۲O

فشار بخار آب در هر درجه حرارتی مقداری ثابت است ،در نتیجه رابطه(۱) بصورت بالا کامل می شود.    

 (۲)                             (P - P(H۲O))V = P0 V0 (۱+αt)

مقادیر عددی لازم را در رابطه (۲) قرار می دهیم و از آنجا V0 یعنی حجم گاز هیدروژن در شرایط متعارفی بدست می آید.سپس از تناسب زیر می توان جرم اتمی منیزیم را محاسبه کرد:

                                            Mg میلی گرم                V0 CC

                                                   Mجرم اتمی منیزیم            ۲۲۴۰۰

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ساعت 11:31  توسط مسعود فروتن  |