شیمی و آزمایشهای آن

شرح و بررسی آزمایشهای شیمی

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه کیفی شامل آزمایش های زیر می باشد:

مقدمه:

میتوان به نوعی شیمی تجزیه از نگاه کمی را منحصر به شناسایی کاتیون ها و آنیون ها دانست،از این لحاظ میتوان گفت که تجزیه کمی دارای تنوع بیشتری نسبت به تجزیه کیفی است چرا که دامنه گسترده تری را داراست.

در تجزیه کیفی یونها را به ۳ گروه کاتیون ها، یون های قلیایی و  آنیون ها دسته بندی میکنند.

کاتیونها خود به ۴ گروه تقسیم میگردد و در هر دسته یک یا تعدادی یون به عنوان نماد گروه انتخاب میگردند:

۱.شناسایی گروه ۱

۲.شناسایی گروه ۲

۳.شناسایی گروه ۳

۴.شناسایی گروه ۴ 

شرح کلی:

برای بررسی مواد معدنی،کاتیونهای فلزی به ۴ دسته تقسیم می شوند.هر گروه شامل تعدادی از کاتیونهای فلزی میباشد که در حضور یکدیگر باید جداسازی و شناسایی شوند.بطور کلی هر گروه یک معرف اختصاصی دارد که با تمام کاتیونهای موجود در آن گروه تولید رسوب می کند.بدین ترتیب کاتیونهای موجود در یک گروه از گروه دیگر جدا می شوند.محلولی که بدین ترتیب بدست می آید برای شناسایی گروههای دیگر به کار می رود.رسوب مربوطه جدا شده و برای شناسایی کاتیونهای موجود در آن،با استفاده از معرفهای جداسازی و شناسایی مربوطه مورد سنجش قرار می گیرد.

بعد از شناسایی کاتیونهای موجود در ۴ گروه زیر،می توان آنیونها را نیز با توجه به قابلیت انحلال نمکهای باریم و نقره آنها تقسیم بندی و به نحوه شناسایی هر کدام پرداخت.

 

گروه          کاتیون های موجود                آنیون های مورد آزمایش


1              SO42-,C2O42-,Cl-,Br-                 Ag+ ,Pb2+ ,Hg2+

2                   O3-,NO2-, SO32-,CO32-                 Cu2+ ,Pb2+,Bi3+,Sb3

                     As3,Sn4,Hg2,Sn2

3     Fe3+,Cr3+,Al3+,Zn2+,Ni2+,Co2+,Mn2

4   NH4+,Mg2+,Na+,K+,Ca2+,Ba2+,Sr2
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ساعت 21:9  توسط مسعود فروتن  |